ata1

uye7

TCDD Vakfı’na hoşgeldiniz...  //  Kurumsal  //  Vakıf Senedi

 

TCDD’ Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
RESMİ SENEDİ

Kuruluş ve Üyelik                                                                               

 

Kuruluş ve Amaç

 

Madde 1- TCDD’ nin gelişmesine katkıda bulunmak ve TCDD Personeli’ nin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınma ve dayanışmalarını sağlamak amacı ile “TCDD’ yi GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI” adında bir vakıf kurulmuştur.  TCDD’ yi GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI’ nın merkezi Fevzipaşa Mah. Çankırı Cad. Taşhan Kat:5  9/37  Ulus/Ankara adresindedir. “TCDD’ yi GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI” aşağıdaki maddelerde “VAKIF” kısa adı ile anılmıştır.

 

Faaliyet Alanı      

 

Madde 2- Vakıf TCDD’ nin gelişmesine katkıda bulunmak ve TCDD personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:

 

A-  TCDD’ nin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla;

 

1)  Büfe, restaurant, lokal, cafe, çay bahçesi, otel, motel, spor tesisleri, dinlenme tesisleri ve misafirhaneler kurmak, bu tür tesislerden yararlanma imkânlarını sağlamak; tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri ve benzerlerini kurup işletmek; ayrıca, vakıf yararlananlarının, eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve sportif faaliyetlerini desteklemek,

 

2) TCDD’ yi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak maksadıyla sosyal etkinlikler düzenlemek,

 

3) Trenlerin temiz ve güvenli seyretmesini ve demiryolu mevzuatının halka  öğretilmesini TRT ve diğer basın yayın organları aracılığıyla sağlamak,

 

4) TCDD’ nin ülke çapında yapacağı yatırımlarla, TCDD’ ye yapılacak yatırımların yararlarını halka anlatarak bu konuda kamuoyu yaratılmasını temin etmek,

 

 5) TCDD sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan teknik cihazları sağlamak, gerektiğinde bu kuruluşların yatak kapasitesini arttırmak gayesi ile bina ve diğer tesisler kurmak, ortak olmak, bu tesisleri işletmek,

 

6) Demiryolları ile yurt içinde ve yurt dışında özel turlar düzenleyerek Demiryolunu ve güzergâhını tanıtmak, gerektiğinde bu konuda reklamlar yapmak,

 

 7)  Gerektiğinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri TCDD’ ye devir ve ferağ etmek,

 

8) TCDD ile ilgili bulunmayan öğrencilerden, yardıma muhtaç durumda bulunan veya üstün başarı gösterenlere Yönetim Kurulu’ nun belirleyeceği şart ve sayıda yurt veya burs imkânı sağlamak,

 

9) Görev sırasında yaralanan, ölen veya sakat kalan TCDD personeline yardım etmek,

 

10) Mali yardım ve desteğe ihtiyaç duyan TCDD personelinin bu ihtiyaçlarını karşılamak,

 

B- Vakıf üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması ilâve TCDD Personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla;

 

1) Tek başına veya ortak olarak her derece eğitim kurumlarını kurmak, yararlananlarının ve demiryolları ile ilgili faaliyet gösteren kurumların personelinin orta ve yüksek öğrenim gören çocukları için öğrenci yurtları açmak, yurt içi ve yurt dışı kredi, burs ve benzeri eğitim amaçlı yardımlarda bulunmak,

 

2) Vakıf yararlananlarına, ölüm, cenaze, doğum, mesken, evlenme, eğitim, sağlık yardımı ve diğer sosyal yardımlarda bulunmak,

 

3)  a) Tek başına veya ortak olarak sağlık hizmetleri ile ilgili birimler kurmak, isletmek, ortak olmak, hazır tesisi satın almak, kiralamak ve demiryolları ile ilgili faaliyet gösteren kurum personelinin her türlü sağlık hizmet tesislerinden yararlanma imkânlarını düzenlemek, sağlıkla ilgili diğer ihtiyaçlarının giderilmesinde mali destek sağlamak,

 

     b) Sigortacılık, ulaştırma ve turizm konularında şirket kurmak ve/veya acentelikler açmak,

 

4) Yararlananlarına, emekli olduklarında ve emeklilikleri süresince yardım yapmak,

 

5) Doğal afetlerden zarar gören  yararlananlarına yardımda bulunmak ve gerektiğinde kredi vermek,

 

6) Vakfın amacına uygun her türlü ticari ve sosyal hizmet ve faaliyetlerde bulunmak,

 

7) Kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla, karşılık beklenmeksizin TCDD’ye bağış, yardım vb. katkılar yapmak.

 

Vakfın Yetkileri

 

Madde 3-Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyet alanındaki hizmetleri yapabilmek için;

 

a)    Gelirleri vakfın amaçlarına tahsis edilmek üzere, tesis, işletme ve her türlü ticari şirket kurabilir. Kurulmuş başka tesis, işletme ve şirketlere ortak olabilir.

 

b)   Her türlü sözleşme ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.

 

c)   Amacına uygun borç - kredi alıp verebilir.

 

d)   Hizmetlerinin gereği ve/veya mal varlığının değerlendirilmesini temin maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal kiralar, alır ve satar, bunlar üzerinde her türlü aynî hakları tesis eder ve kaldırır.

 

e)   Vakıf amacına aykırı olmamak koşuluyla, her türlü bağış, mal vasiyeti veya mansup mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarrufları ve her türlü yardımı kabul edebilir.

 

f)    Amacına uygun olarak her türlü inşaat yapar ve/veya yaptırabilir.

 

g)     Vakfın amacına aykırı olmamak üzere, dergi, kitap, bülten gibi süreli ve süresiz  yayınlar yapabilir ve ayrıca her tür kültürel faaliyette bulunabilir.

 

İşlerin Yürütülmesi

 

Madde 4- Vakıf,  faaliyet alanına giren işleri bünyesinde teşkil ettiği fonlarla yürütür. Fonlar birer işletme olarak da teşkilatlandırılabilir.  

 

Madde 5- Vakıf üyeliği iki çeşittir;

 

a) Onursal Üye: TCDD personeli olma şartı aranmaksızın, Mütevelli   Heyetince      tespit edilen üyeliği Vakfa onur verecek kişiler. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.

 

b) TCDD’ de görev yapan memur statüsüne tabi kadrolu ve sözleşmeli personel ile daimi isçiler ve TCDD Personeli olmayan Vakıf Personeli,

 

c) Vakıf üyeleri her yıl tespit edilecek olan aylık vakıf hizmetleri katılım payı öderler.

 

Yararlanabilirliğin Devam ve Kaybı

 

Madde 6-

 

a) Onursal yararlananın Vakıfla ilişkisi, vefatına kadar devam eder. Ancak Vakıf Mütevelli Heyetince görülen lüzum üzerine ve gerekçe gösterilerek onursal mensubiyet sona erdirilebilir.

 

b) Normal  aylık ödentisini iki ay üst üste veya yılda üç kez ödemeyen kişiye borçlarını 30 gün içinde ödemesi, aksi takdirde Vakıf yararlanabilirliğinin sona ereceği bildirilir. Bu bildirime rağmen  borçlarını ödemeyen kişinin Vakıf yararlanabilirliği sona erer.

 

c)  Ölümle vakıf yararlanabilirliği sona erer.

 

d) Demiryolları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki ve Vakıftaki görevi devam ettiği halde, istifa suretiyle vakıf yararlanabilirliği sona erer.

 

e)  Çalıştığı kurumdaki görevi, disiplin cezası nedeniyle sona eren kişinin Vakıf  yararlanabilirliği sona erer.

 

f) Muvazzaf askerlik görevini  yapmak üzere ayrılanların yararlanabilirliği ayrıldıkları tarih itibariyle sona erer. Bu kişilerden, birikmiş ödentilerini almamış olanlar, tekrar eski görevlerine başladıkları takdirde, vakıf yararlanabilirlikleri devam eder. Bu kişiler, Vakıftan ayrı kaldıkları süreye ilişkin ödentilerini ve diğer mükellefiyetlerini, Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek faiz oranı ve ödeme koşulları çerçevesinde Vakfa ödedikleri takdirde, borçlandıkları süre yararlanabilirlik süresine eklenir.

 

        Vakıf yararlanabilirliği sona erenlerden, yararlanabilirlik süresi bir yılı tamamlamamış olanlara hiçbir ödeme yapılmaz.

 

         Emeklilik dışında herhangi bir nedenle vakıf yararlanabilirlikleri sona erenlerden yararlanabilirlikleri 1 (bir) yılı tamamlayanlara, giriş ödentisi hariç birikmiş ödentileri faizsiz olarak ödenir. Ayrıca, ayrılanlara fonlara göre yapılacak ödemelerin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

          Her ne sebeple olursa olsun vakıf yararlanabilirlikleri sona erenlerin, vakfa olan borçları kendiliğinden muaccel hale gelir. Vakıf yararlanabilirlikleri sona erenlerin vakfa olan borçları öncelikle vakıftaki alacak ve haklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın yasal yollardan tahsil edilir.

 

VAKIF YÖNETİMİ

 

Vakıf Organları

 

Madde 7- Vakfın organları, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Vakıf Genel Müdürlüğü’dür. 

 

Madde 8-Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyeti, Ek-1 No’ lu Listede isimleri yazılı KURUCULAR ile TCDD Genel Müdürü, TCDD Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müşaviri, Ankara Demiryolu Fabrikası Müdüründen teşekkül eder.

 

                 TCDD Genel Müdürü Mütevelli Heyeti’ nin Başkanı’ dır.

 

Olağan Toplantı

 

Madde 9-Vakıf Mütevelli Heyeti; her yıl Aralık ayında Bütçe ve Mart ayında Bilançoyu görüşmek üzere Mütevelli Heyet Başkanı’ nın daveti ile Olağan olarak toplanır. Her yıl Mart ayında yapılan toplantıda Mütevelli Heyet, kendi içinden gizli oyla birinci ve ikinci Başkan Vekilini bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçer. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti toplantısının  gün,  saat,  yer  ve gündemini, toplantı gününden en az onbeş gün öncesinden duyurur. Ayrıca, Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine sunacağı çalışma raporu ve bilançoyu toplantı gününden en az onbeş gün önce Mütevelli Heyet üyelerine bildirir.

 

       Mütevelli Heyeti toplantı yeter sayısı, Mütevelli Heyeti toplamının salt çoğunluğudur. Bu çoğunluk  sağlanamadığı taktirde, toplantı ertelenir. İkinci toplantı, 7(yedi) gün sonra aynı yerde ve saatte 1/3 çoğunlukla yapılır. Kararlar, toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde yararlananlara duyurulur. Mütevelli Heyet Toplantılarını Mütevelli Heyet Başkanı; yokluğunda birinci Başkan Vekili, birinci Başkan Vekilinin yokluğunda da ikinci Başkan Vekili  yönetir. Gerektiğinde; her toplantı için, iki kâtip üye ile gündemde seçim varsa, üç kişilik seçim kurulu belirlenir.

 

Olağanüstü Toplantı

 

Madde 10-Vakıf Mütevelli Heyeti;

 

a) Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararıyla,

 

b) Vakıf Denetim Kurulu’nun oybirliğiyle alacağı karar üzerine yazılı taleple,

 

c) Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerinin 1/3 ’ünün (üçte birinin) Yönetim Kuruluna yapacağı yazılı talebi ile olağanüstü toplanır.

 

   (b) ve (c) bentlerindeki talebin yerine getirilebilmesi için, olağanüstü toplantıyı gerekli kılan sebeplerin ve gündeme konulacak hususların talep dilekçesinde Vakıf Yönetim Kuruluna sunulması gerekir.

 

       Olağan toplantıda uygulanan toplantı usul ve esasları, olağanüstü toplantıda da geçerlidir.  

 

Vakıf Mütevelli Heyetinin Görevleri  

 

Madde 11- Vakıf Mütevelli Heyeti’ nin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Kanun ve tüzüklere uygun olarak Vakfın hedeflerini ve çalışma kurallarını belirlemek,

 

b)  Vakfın her türlü faaliyetini gözetmek,

 

c) Vakıf hesaplarını ve bilançosunu, Yönetim ve Denetleme Kurulunun raporlarını incelemek ve bu Kurulların ibrası hakkında karar vermek,

 

d)  Vakıf bütçesini kabul etmek,

 

e)  Vakıf organlarını gizli oyla seçmek,

 

f)  Vakıf senedinde değişiklik yapmak,

 

g)  Yönetim Kurulu’nun bu Vakıf Senedi uyarınca hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri inceleyip karara bağlamak,

 

h) Yönetim Kurulunca getirilecek teklifleri değerlendirip, karara bağlamak,

 

i)  Vakıf Yararlanabilirliği ile Vakıf Hizmetleri Katılım Payı aylık ödentilerini tayin etmek,

 

j)  Mevzuatın ve bu Vakıf Senedinin Mütevelli Heyete verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

 

k)  Bir sonraki yıl, tahmini bütçesini onaylamak,

 

          Ayrıca; Mütevelli Heyet toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanağa geçirilir. Tutanak imzalanarak, bir nüshası Vakıf Yönetim Kurulu’na verilir. 

 

Vakıf Yönetim Kurulu

 

Madde 12- Vakıf Yönetim Kurulu sekiz kişiden oluşur.

 

         Mütevelli Heyeti kendi içinden gizli oyla sekiz asil, sekiz yedek seçer. Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır.

 

         Yönetim Kurulu, ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve şirketlerin temsilci Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

 

          Başkanın olmadığı zamanlarda başkanlık görevini başkan yardımcısı yürütür.           Vakfı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.

 

         Yönetim Kurulu, Başkanın ve kurul üyelerinden en az 4 kişinin isteği ile gerektiğinde ve ayda en az bir defa Vakıf merkezinde ekseriyetle toplanır. Başkanın bulunmadığı toplantılara Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

 

          Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf, çoğunluk kabul edilir.

 

          Mazereti olmadan yılda dört ve/veya üst üste üç toplantıya  katılmayan  Yönetim Kurulu üyelerinin bu  görevi  kendiliğinden sona erer. Ayrılan üyenin yerine sırada bulunan yedek üye davet edilir. Mazeretini toplantıdan bir gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeyen üye mazeretsiz sayılır.

 

          Ölüm, istifa ve Mütevelli Heyet üyeliğinin sona ermesi hallerinde, Yönetim Kurulu Üyeliği de sona erer. Yerine sıradaki yedek üye davet edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı Sekizden (8) aşağı düştüğü takdirde, Olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantısı yapılarak, boşalan üyelikleri tamamlamak üzere, azalan üye sayısı kadar Yönetim Kurulu üyesi gizli oyla seçilir.

 

Vakıf Yönetim Kurulunun Görevleri

 

Madde 13- Vakıf, Vakıf Yönetim Kurulu’nca yönetilir. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur. Vakıf Yönetim Kurulu’nun Başlıca Görevleri:

 

a) Mütevelli Heyetince tespit edilen ve Vakıf Senedinde belirtilen, Vakıf çalışma kuralları ve hedefleri istikametinde Vakfı yönetmek,

 

b)  Kanunlar, tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak,

 

c)  Fonların yönetimine istikamet vermek ve gözetmek,

 

d)  Bütçedeki fonlar ve tahsisatlar arasında aktarmalar yapmak, (Ancak yapılan bu aktarmaların ilk Olağan Mütevelli Heyet toplantısında gerekçeleri ile birlikte tasdik edilmek üzere sunulması gerekir.)

 

e)  Vakfın çalışma alanının gerektirdiği işleri yapmak,

 

f)  Vakfın işlerinin yürütülmesi amacıyla kendi sorumluluğu altında olmak üzere Vakfın personel kadrosunu tayin etmek, her türlü atamayı yapmak, personelin görevine son vermek ve personelin görev yerini değiştirmek,

 

g) Her faaliyet yılı sonunda, Vakfın bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan rapor tanzim etmek, Vakfın bütçesini hazırlamak ve kesin hesabı düzenlemek,

 

h) Vakfı, yargı organları ile idari makamlarda, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek,

 

i)  Vakfın sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü aynî hak tesis ettirmek, kiraya vermek, menkul ve gayrimenkuller üzerinde Vakıf lehine her türlü aynî hak tesis etmek,

 

j)  Vakfın Müdürlüğünün ihtiyaçlarını gözönüne alarak, yetkililere satın alma ve sarf yetkisi vermek,

 

k) Vakfın kaynaklarından elde edilen ve edilecek gelirlerin tahsis şekline ve bunların dağılımına ilişkin kararlar almak ve bu kararları Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

 

l)  Vakıf yararlananlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim,sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere, kamp, huzurevi, hastane, eczane, kreş, her dereceden eğitim kurumu, lokaller, restoran, büfe spor tesisleri  vb. tesisleri inşa ettirebilmek, satın alabilmek veya isletmek,

 

m)  Vakfın amacına uygun her türlü sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetleri yürütmektir,

 

Vakıf Denetleme Kurulu

 

Madde 14- Vakıf Denetleme Kurulu üç kişiden oluşur.

 

                Mütevelli Heyeti kendi içinden gizli oyla üç asil, üç yedek üye seçer. Vakıf Denetim Kurulu kendi arasından bir başkan seçer.

 

                 Denetleme Kurulu, Vakıf faaliyetlerini denetler, denetleme sonuçlarını altı ayda bir Mütevelli Heyet Başkanına sunar. 

 

Fonlar

 

Madde 15-Vakıf faaliyet alanına giren işler, Vakıf bütçesi içinde fonlar kurulmak suretiyle yerine getirilir. 

 

Faaliyetlerine Göre Fonlar

 

Madde 16-Vakıf kuruluşunda faaliyet alanına giren işler aşağıda belirtilen fonlar ile yapılır.

 

a) Sağlık ve Sosyal Hizmet Fonu:

 

                Vakıf yararlananlarının ihtiyaç duyacağı sağlık ve sosyal hizmetlerin verilebilmesi için gereken çalışmaları yürütür.

 

                Bu nedenle sağlık birimleri, kreş, huzurevi ve benzeri sosyal birimler, ayrıca dinlenme tesisleri , misafirhane, lokal ve spor tesisleri gibi sosyal alanda faaliyet göstermek için bina satın alır, kiralar, ortak olur ve işletme hizmetlerini yürütür.

 

b) Mali Yardım ve Kredi Fonu:

 

                Tabii afetler, kazalar ve benzeri olaylar nedeniyle, zarara uğrayan yardıma muhtaç vakıf yararlananlarına yardım ve borç para verme hizmetlerini yürütür.

 

c) Ölüm Yardım Fonu:

 

                Ölen Vakıf yararlananının, sağlığında  belirleyerek Vakfa bildirmiş olduğu kişilere ve kanuni mirasçılarına ölüm yardımı yapılması ve ayrıca ölüm ilanı verilmesi ile cenaze masraflarının ödenmesi hizmetini yürütür.

 

d) Eğitim Hizmetleri Fonu:

 

                Vakıf yararlananlarının kendileri ve çocuklarının eğitimi için gerekli hizmetleri yapmak, öğrenci kredileri sağlamak, ayrıca yurt içi seminerleri düzenlemek ve katılmalarını sağlamak,

 

                Ayrıca okul, yurt ve eğitim merkezleri kurabilmek için bina satın almak, kiralamak, ortak olmak ve işletme hizmetlerini yürütmek.   

 

e) Toptan Ödeme Fonu:

 

        Toptan Ödeme Fonuna isteği ile katılan Vakıf yararlananlarından, Yönetmelik çerçevesinde hak kazananlara toplam ödeme yapma hizmetini yürütür.

 

      Bu fona başka fonlardan aktarma yapılabilir. Bu fondan başka fonlara aktarma yapılamaz.

 

f) TCDD’ yi ve Vakfı Tanıtma Fonu:

 

TCDD ve Vakfı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak , bu konuda kamuoyu yaratılmasını sağlamak, gerekli yayın ve reklam işlemini yapmak, ayrıca Vakıf ile üyeleri arasında bilgi iletişimini ve özel sorunların çözümlenmesinde halkla ilişkiler işlemini yürütmek.

 

Fonların Faaliyet Alanları ve Usulü

 

Madde 17-Bu fonların faaliyetlerinin usul ve şartları Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Mütevelli Heyetince kabul edilecek olan yönetmelik veya yönetmeliklerle tespit edilir.

 

Fonların Sayısı

 

Madde 18- Vakıf Mütevelli Heyetinin göreceği lüzum üzerine bu fonlardan bir kısmının faaliyetleri ertelenebilir, faaliyet alanları yakın olanlar birleştirilebilir, gerekli görülenler ayrılabilir, yeni fonlar ihdas edilebilir. 

 

Vakıf Genel Müdürlüğü

 

Madde 19-Vakfın işleri, Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Vakıf Genel Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulu’nca tayin edilen Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdürler ile yeteri kadar personelden teşekkül eder.

 

                Vakıf Genel Müdürlüğü’ nün çalışma düzeni Vakıf Yönetmeliği ile belirlenir.

 

MALİ KONULAR

 

Madde 20-Vakfın hesap dönemi: 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni yıl bütçesinin uygulanmasına kadar 1 Ocak’tan itibaren yapılacak gider ve ödemeler bir önceki onaylanmış bütçede belirtilen ödemeleri aşamaz. 

 

Vakfın Mal Varlığı

 

Madde 21-Vakfın kuruluşundaki mal varlığı 20.000.000.(YİRMİMİLYON)TL.’ dir.

 

 

Vakıf Gelirleri

 

Madde 22-Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

 

a) Vakıf yararlananlarının Vakıf yararlanabilirliğini devam ettirmeleri için her ay iştirak edecekleri Vakıf Hizmetleri Katılım Payı,

 

b) Yatırım geliri,

 

 c) Vakıf  faaliyetlerinin,  kuracağı  işletmeler veya şirketler aracılığıyla yürütülmesi halinde, bu kuruluşlardan devir olacak gelirler,

 

d) Bağış ve Yardımlar

 

e)  5072 sayılı Kanuna aykırı olmayan diğer gelirler,

 

Yedek Akçe

 

Madde 23- Bir bilanço devresinde elde edilen safi gelirden, ilgili kanun gereğince ödenmesi gereken teftiş ve denetim giderlerine katılma payı ile varsa başkaca ödenmesi gereken yönetim giderleri düşüldükten sonra kalan miktardan % 10’ u yedek akçe olarak ayrılır.

 

Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderlerini ve Vakfa bağlı kuruluşların zararlarını karşılayamayacak durumda olursa gereken harcama Yönetim Kurulu kararı ile yedek akçe hesabından yapılabilir. Vakfın resmen kurulusundan sonraki onuncu bilanço döneminde, toplanan yedek akçenin yeterli olup olmadığı hususu Mütevelli Heyetince görüşülür, yedek akçenin yeterli olduğuna karar verilirse, yedek akçe ayrılması durdurulur. Yedek akçenin yeterli olmadığına karar verilmesi halinde, yedek akçe ayrılmaya devam edilir. Ondan sonraki her beş yılda bu konu Mütevelli Heyetince tekrar ele alınır.

 

Fonlarda Aktarma

 

Madde 24-Toplu Ödeme Fonu hariç Yönetim Kurulu hizmet fonları arasında aktarma yapabilir.

 

Vakıf Mallarında Değişiklik

 

Madde 25-Vakıf amacının gerçekleştirilmesine ayrılmış olup, Vakfetme, bağışlama ve satın alma yolu ile kazanılmış bulunan taşınmaz malları, ekonomik değişme nedeniyle verimliliğini büyük ölçüde ve devamlı olarak yitirme durumuna düşerse, Mütevelli Heyeti kararı ile 903 sayılı kanundaki usul ve prensipler içinde satılabilir.

 

DİĞER KONULAR

 

Vakfa Katılmalar

 

Madde 26-TCDD Personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan Dernek, Sandık, Kooperatif ve benzeri hizmet kuruluşlarının mal varlıklarını Vakfa devretmek ve Vakıfla yapacakları protokolde şartları tespit edilmek kaydı ile Vakfa katılma talepleri Mütevelli Heyeti kararı ile kabul edilebilir.

 

Fesih ve Tasfiye Kurulu                                                                        

 

Madde 27-Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ve Mütevelli Heyetince Vakfın amacının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesinin imkansız hale geldiği kanaatine varılırsa, Yönetim Kuruluna yetkili mahkemeye başvurarak durumun tescilini isteme görevi verilir. Mahkeme isteği kabul ederek, durumun tesciline ve Vakfın sona erdiğine veya tasfiyesine karar verdiği ve o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” adi ile tasfiyenin sonuna kadar görev yapar. Mahkeme tasfiye kararında, Yönetim Kurulu’ nun görev yapmasını mahsurlu görürse, tasfiye kurulu mahkeme tarafından tayin edilir.

 

              Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi veya kendiliğinden dağılması durumunda, borçlarının kapatılmasından sonra kalan mal ve hakları TCDD Genel Müdürlüğü’ ne intikal eder. 

 

Senet Değişikliği                                                                                     

 

Madde 28-Vakıf Senedi Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin üçte iki çoğunluk oyu ile değiştirilebilir.

 

 

Yürürlük

 

Madde 29- Vakıf  903 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan Türk Medeni Kanununun 74. maddesine göre tescilinden sonra hükmi şahsiyet kazanır ve senet hükümleri yürürlüğe girer.

 

Kurucular

 

Madde 30-Vakfın kurucuları, bu resmi senedi imzalayan isim, ünvan ve ikametgahları aşağıda yazılı kişiler ile Vakfın tescilini takip eden bir (1) ay içinde Vakfa üye olan kişilerdir.


Bağlı Ortaklıklarımız

devak            raytur            vsepet           vakdes          

 

 raytestlogo               

   Devak Sigorta        Raytur Seyahat Acentesi        v-sepet                 Vak-des                        Raytest