Vakfımız 1988 yılında 28 demiryolcunun bir araya gelmesiyle TCDD’ nin gelişmesine katkıda bulunmak ve TCDD Personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınma ve dayanışmalarını sağlamak amacı ile “TCDD’Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI” adında vakıf kurulmuştur.

TCDD çalışanlarına ve emekli personeline sağladığı yüksek yatırım getirisi ile TCDD Vakfı, 20 yıldır kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Mevzuat

 • RESMİ SENET

  BÖLÜM I
  KURULUŞ VE ÜYELİK


  Kuruluş ve Amaç

  Madde 1-TCDD’ nin gelişmesine katkıda bulunmak ve TCDD Personeli’ nin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınma ve dayanışmalarını sağlamak amacı ile “TCDD’ yi GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI” adında bir vakıf kurulmuştur. TCDD’ yi GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI’ nın merkezi Balgat Mah. 1419 Cad. No:12 Balgat/Çankaya/ANKARA adresindedir. “TCDD’ yi GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI” aşağıdaki maddelerde “VAKIF” kısa adı ile anılmıştır.

  Faaliyet Alanı

  Madde 2- Vakıf TCDD’ nin gelişmesine katkıda bulunmak ve TCDD personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:

  A- TCDD’ nin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla;

  1. Büfe, restaurant, lokal, kafe, çay bahçesi, otel, motel, spor tesisleri, dinlenme tesisleri ve misafirhaneler kurmak, bu tür tesislerden yararlanma imkânlarını sağlamak; tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri ve benzerlerini kurup işletmek; ayrıca, vakıf yararlananlarının, eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve sportif faaliyetlerini desteklemek,
  2. TCDD’ yi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak maksadıyla sosyal etkinlikler düzenlemek,
  3. Trenlerin temiz ve güvenli seyretmesini ve demiryolu mevzuatının halka öğretilmesini TRT ve diğer basın yayın organları aracılığıyla sağlamak,
  4. TCDD’ nin ülke çapında yapacağı yatırımlarla, TCDD’ ye yapılacak yatırımların yararlarını halka anlatarak bu konuda kamuoyu yaratılmasını temin etmek,
  5. TCDD sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan teknik cihazları sağlamak, gerektiğinde bu kuruluşların yatak kapasitesini arttırmak gayesi ile bina ve diğer tesisler kurmak, ortak olmak, bu tesisleri işletmek,
  6. Demiryolları ile yurt içinde ve yurt dışında özel turlar düzenleyerek Demiryolunu ve güzergâhını tanıtmak, gerektiğinde bu konuda reklamlar yapmak,
  7. Gerektiğinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkûlleri TCDD’ ye devir ve ferağ etmek,
  8. TCDD ile ilgili bulunmayan öğrencilerden, yardıma muhtaç durumda bulunan veya üstün başarı gösterenlere Yönetim Kurulu’ nun belirleyeceği şart ve sayıda yurt veya burs imkânı sağlamak,
  9. Görev sırasında yaralanan, ölen veya sakat kalan TCDD personeline yardım etmek,
  10. Mali yardım ve desteğe ihtiyaç duyan TCDD personelinin bu ihtiyaçlarını karşılamak,

  B- Vakıf üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması ile üyelerinin ve TCDD Personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla;

  1. Tek başına veya ortak olarak her derece eğitim kurumlarını kurmak, yararlananlarının ve demiryolları ile ilgili faaliyet gösteren kurumların personelinin orta ve yüksek öğrenim gören çocukları için öğrenci yurtları açmak, yurt içi ve yurt dışı kredi, burs ve benzeri eğitim amaçlı yardımlarda bulunmak,
  2. Vakıf yararlananlarına, ölüm, cenaze, doğum, mesken, evlenme, eğitim, sağlık yardımı ve diğer sosyal yardımlarda bulunmak,
   1. Tek basina veya ortak olarak saglik hizmetleri ile ilgili birimler kurmak, isletmek, ortak olmak, hazir tesisi satin almak, kiralamak ve demiryollari ile ilgili faaliyet gösteren kurum personelinin her türlü saglik hizmet tesislerinden yararlanma imkânlarini düzenlemek, saglikla ilgili diger ihtiyaçlarinin giderilmesinde mâli destek saglamak,
   2. Sigortacilik, ulastirma ve turizm konularinda sirket kurmak ve/veya acentelikler açmak,
  3. Yararlananlarına, emekli olduklarında ve emeklilikleri süresince yardım yapmak,
  4. Doğal afetlerden zarar gören yararlananlarına yardımda bulunmak ve gerektiğinde kredi vermek,
  5. Vakfın amacına uygun her türlü ticari ve sosyal hizmet ve faaliyetlerde bulunmak,
  6. Kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla, karşılık beklenmeksizin TCDD’ye bağış, yardım v.b. katkılar yapmak.

  Vakfın Yetkileri
  Madde 3- Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyet alanındaki hizmetleri yapabilmek için;

  1. Gelirleri vakfin amaçlarina tahsis edilmek üzere, tesis, isletme ve her türlü ticari sirket kurabilir. Kurulmus baska tesis, isletme ve sirketlere ortak olabilir.
  2. Gelirleri vakfın amaçlarına tahsis edilmek üzere, tesis, işletme ve her türlü ticari şirket kurabilir. Kurulmuş başka tesis, işletme ve şirketlere ortak olabilir.
  3. Her türlü sözleşme ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.
  4. Amacına uygun borç - kredi alıp verebilir.
  5. Hizmetlerinin gereği ve/veya mal varlığının değerlendirilmesini temin maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal kiralar, alır ve satar, bunlar üzerinde her türlü aynî hakları tesis eder ve kaldırır.
  6. Vakıf amacına aykırı olmamak koşuluyla, her türlü bağış, mal vasiyeti veya mansup mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarrufları ve her türlü yardımı kabul edebilir.
  7. Amacına uygun olarak her türlü inşaat yapar ve/veya yaptırabilir.
  8. Vakfın amacına aykırı olmamak üzere, dergi, kitap, bülten gibi süreli ve süresiz yayınlar yapabilir ve ayrıca her tür kültürel faaliyette bulunabilir.

  İşlerin Yürütülmesi
  Madde 4-Vakıf, faaliyet alanına giren işleri bünyesinde teşkil ettiği fonlarla yürütür. Fonlar birer işletme olarak da teşkilatlandırılabilir.

  Madde 5- Vakıf üyeliği iki çeşittir;

  1. Onursal Üye: TCDD personeli olma şartı aranmaksızın, Mütevelli Heyetince tespit edilen üyeliği Vakfa onur verecek kişiler. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.
  2. Vakıf Üyesi: TCDD ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinde görev yapanlar ile TCDD Personeli olmayan Vakıf personeli
  3. Vakıf üyeleri her yıl tespit edilecek olan aylık vakıf hizmetleri katılım payı öderler.

  Yararlanabilirliğin Devam ve Kaybı
  Madde 6-

  1. Onursal yararlananin Vakifla iliskisi, vefatina kadar devam eder. Ancak Vakif Mütevelli Heyetince görülen lüzum üzerine ve gerekçe gösterilerek onursal mensubiyet sona erdirilebilir.
  2. Normal aylik ödentisini iki ay üst üste veya yilda üç kez ödemeyen kisiye borçlarini 30 gün içinde ödemesi, aksi takdirde Vakif yararlanabilirliginin sona erecegi bildirilir.Bu bildirime ragmen borçlarini ödemeyen kisinin Vakif yararlanabilirligi sona erer.
  3. Ölümle vakif yararlanabilirligi sona erer.
  4. Demiryollari ile ilgili kurum ve kuruluslardaki ve Vakiftaki görevi devam ettigi halde, istifa suretiyle vakif yararlanabilirligi sona erer.
  5. Çalistigi kurumdaki görevi, disiplin cezasi nedeniyle sona eren kisinin Vakif yararlanabilirligi sona erer.
  6. Muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere ayrilanlarin yararlanabilirligi ayrildiklari tarih itibariyle sona erer. Bu kisilerden, birikmis ödentilerini almamis olanlar, tekrar eski görevlerine basladiklari takdirde, vakif yararlanabilirlikleri devam eder. Bu kisiler, Vakiftan ayri kaldiklari süreye iliskin ödentilerini ve diger mükellefiyetlerini, Vakif Yönetim Kurulunca belirlenecek faiz orani ve ödeme kosullari çerçevesinde Vakfa ödedikleri takdirde, borçlandiklari süre yararlanabilirlik süresine eklenir.

  Vakif yararlanabilirliği sona erenlerden, yararlanabilirlik süresi bir yili tamamlamamis olanlara hiçbir ödeme yapilmaz.

  Emeklilik disinda herhangi bir nedenle vakif yararlanabilirlikleri sona erenlerden yararlanabilirlikleri 1 (bir) yili tamamlayanlara, giris ödentisi hariç birikmis ödentileri faizsiz olarak ödenir. Ayrica, ayrilanlara fonlara göre yapilacak ödemelerin usul ve esaslari yönetmelikle düzenlenir.

  Her ne sebeple olursa olsun vakif yararlanabilirlikleri sona erenlerin, vakfa olan borçlari kendiliginden muaccel hale gelir. Vakif yararlanabilirlikleri sona erenlerin vakfa olan borçlari öncelikle vakiftaki alacak ve haklarindan mahsup edilir. Bakiye borç kaldigi takdirde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin yasal yollardan tahsil edilir.

  VAKIF YÖNETIMI

  Vakif Organlari
  Madde 7- Vakfin organlari, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Vakif Genel Müdürlügü’dür.

  Madde 8-Vakif Mütevelli Heyeti, Vakfin en yüksek karar organidir. Mütevelli Heyeti, Ek-1 No’lu Listede isimleri yazili KURUCULAR ile TCDD Genel Müdürü, TCDD Genel Müdür Yardimcilari, TCDD Genel Müdürlügü Teftis Kurulu Baskani, I. Hukuk Müsaviri, Daire Baskanlari, Bölge Müdürleri, Basin Yayin Halkla Iliskiler Müsaviri, Ankara Demiryolu Fabrikasi Müdüründen tesekkül eder.

  TCDD Genel Müdürü Mütevelli Heyeti’ nin Baskanidir.

  Olagan Toplanti
  Madde 9-Vakif Mütevelli Heyeti; her yil Aralik ayinda Bütçe ve Mart ayinda Bilançoyu görüsmek üzere Mütevelli Heyet Baskani’ nin daveti ile Olagan olarak toplanir. Her yil Mart ayinda yapilan toplantida Mütevelli Heyet, kendi içinden gizli oyla birinci ve ikinci Baskan Vekilini bir yil süreyle görev yapmak üzere seçer. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti toplantisinin gün, saat, yer ve gündemini, toplanti gününden en az onbes gün öncesinden duyurur. Ayrica, Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine sunacagi çalisma raporu ve bilançoyu toplanti gününden en az onbes gün önce Mütevelli Heyet üyelerine bildirir.

  Mütevelli Heyeti toplanti yeter sayisi, Mütevelli Heyeti toplaminin salt çogunlugudur. Bu çogunluk saglanamadigi taktirde, toplanti ertelenir. Ikinci toplanti, 7(yedi) gün sonra ayni yerde ve saatte 1/3 çogunlukla yapilir. Kararlar, toplantida hazir bulunanlarin oy çoklugu ile alinir. Alinan kararlar, Yönetim Kurulu tarafindan en geç bir ay içinde yararlananlara duyurulur. Mütevelli Heyet Toplantilarini Mütevelli Heyet Baskani; yoklugunda birinci Baskan Vekili, birinci Baskan Vekilinin yoklugunda da ikinci Baskan Vekili yönetir. Gerektiginde; her toplanti için, iki kâtip üye ile gündemde seçim varsa, üç kisilik seçim kurulu belirlenir.

  Olaganüstü Toplanti
  Madde 10- Vakif Mütevelli Heyeti;

  1. Vakif Yönetim Kurulu’nun karariyla,
  2. Vakif Denetim Kurulu’nun oybirligiyle alacagi karar üzerine yazili taleple,
  3. Vakif Mütevelli Heyeti Üyelerinin 1/3 ’ünün (üçte birinin) Yönetim Kuruluna yapacagi yazili talebi ile olaganüstü toplanir.

  (b) ve (c) bentlerindeki talebin yerine getirilebilmesi için, olaganüstü toplantiyi gerekli kilan sebeplerin ve gündeme konulacak hususlarin talep dilekçesinde Vakif Yönetim Kuruluna sunulmasi gerekir.

  Olagan toplantida uygulanan toplanti usul ve esaslari, olaganüstü toplantida da geçerlidir.

  Vakif Mütevelli Heyetinin Görevleri
  Madde 11- Vakif Mütevelli Heyeti’ nin görev ve yetkileri sunlardir:

  1. Kanun ve tüzüklere uygun olarak Vakfin hedeflerini ve çalisma kurallarini belirlemek,
  2. Vakfin her türlü faaliyetini gözetmek,
  3. Vakif hesaplarini ve bilançosunu, Yönetim ve Denetleme Kurulunun raporlarini incelemek ve bu Kurullarin ibrasi hakkinda karar vermek,
  4. Vakif bütçesini kabul etmek,
  5. Vakif organlarini gizli oyla seçmek,
  6. Vakif senedinde degisiklik yapmak,
  7. Yönetim Kurulu’nun bu Vakif Senedi uyarinca hazirlayacagi yönetmelikleri ve degisiklikleri inceleyip karara baglamak,
  8. Yönetim Kurulunca getirilecek teklifleri degerlendirip, karara baglamak,
  9. Vakif Yararlanabilirligi ile Vakif Hizmetleri Katilim Payi aylik ödentilerini tayin etmek,
  10. Mevzuatin ve bu Vakif Senedinin Mütevelli Heyete verdigi diger görevleri yerine getirmek,
  11. Bir sonraki yil, tahmini bütçesini onaylamak,

  Ayrica; Mütevelli Heyet toplantilarinda yapilan görüsmeler ve alinan kararlar, tutanaga geçirilir. Tutanak imzalanarak, bir nüshasi Vakif Yönetim Kurulu’na verilir.

  Vakif Yönetim Kurulu
  Madde 12- Vakif Yönetim Kurulu sekiz kisiden olusur.

  Mütevelli Heyeti kendi içinden gizli oyla sekiz asil, sekiz yedek seçer. Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yildir.

  Yönetim Kurulu, ilk toplantisinda bir baskan, bir baskan yardimcisi, bir genel sekreter ve sirketlerin temsilci Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

  Baskanin olmadigi zamanlarda baskanlik görevini baskan yardimcisi yürütür.

  Vakfi, Vakif Yönetim Kurulu Baskani temsil eder.

  Yönetim Kurulu, Baskanin ve kurul üyelerinden en az 4 kisinin istegi ile gerektiginde ve ayda en az bir defa Vakif merkezinde ekseriyetle toplanir. Baskanin bulunmadigi toplantilara Baskan Yardimcisi baskanlik eder.

  Kararlar katilanlarin oy çoklugu ile alinir. Oylarin esitligi halinde baskanin katildigi taraf, çogunluk kabul edilir.

  Mazereti olmadan yilda dört ve/veya üst üste üç toplantiya katilmayan Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevi kendiliginden sona erer. Ayrilan üyenin yerine sirada bulunan yedek üye davet edilir. Mazeretini toplantidan bir gün önce Yönetim Kurulu Baskanligi’na yazili olarak bildirmeyen üye mazeretsiz sayilir.

  Ölüm, istifa ve Mütevelli Heyet üyeliginin sona ermesi hallerinde, Yönetim Kurulu Üyeligi de sona erer. Yerine siradaki yedek üye davet edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayisi Sekizden (8) asagi düstügü takdirde, Olaganüstü Mütevelli Heyeti toplantisi yapilarak, bosalan üyelikleri tamamlamak üzere, azalan üye sayisi kadar Yönetim Kurulu üyesi gizli oyla seçilir.

  Vakif Yönetim Kurulunun Görevleri
  Madde 13- Vakif, Vakif Yönetim Kurulu’nca yönetilir. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karsi sorumludur. Vakif Yönetim Kurulu’nun Baslica Görevleri:

  1. Mütevelli Heyetince tespit edilen ve Vakif Senedinde belirtilen, Vakif çalisma kurallari ve hedefleri istikametinde Vakfi yönetmek,
  2. Kanunlar, tüzükler ve Vakif Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak,
  3. Fonlarin yönetimine istikamet vermek ve gözetmek,
  4. Bütçedeki fonlar ve tahsisatlar arasinda aktarmalar yapmak, (Ancak yapilan bu aktarmalarin ilk olagan Mütevelli Heyet toplantisinda gerekçeleri ile birlikte tasdik edilmek üzere sunulmasi gerekir.)
  5. Vakfin çalisma alaninin gerektirdigi isleri yapmak,
  6. Vakfin islerinin yürütülmesi amaciyla kendi sorumlulugu altinda olmak üzere Vakfin personel kadrosunu tayin etmek, her türlü atamayi yapmak, personelin görevine son vermek ve personelin görev yerini degistirmek,
  7. Her faaliyet yili sonunda, Vakfin bilanço ve Yönetim Kurulu çalismalarini açiklayan rapor tanzim etmek, Vakfin bütçesini hazirlamak ve kesin hesabi düzenlemek,
  8. Vakfi, yargi organlari ile idari makamlarda, gerçek ve tüzel kisilere karsi temsil etmek,
  9. Vakfin sahibi bulundugu gayrimenkûller üzerinde ipotek ve her türlü aynî hak tesis ettirmek, kiraya vermek, menkûl ve gayrimenkûller üzerinde Vakif lehine her türlü aynî hak tesis etmek,
  10. Vakfin Müdürlügünün ihtiyaçlarini gözönüne alarak, yetkililere satin alma ve sarf yetkisi vermek,
  11. Vakfin kaynaklarindan elde edilen ve edilecek gelirlerin tahsis sekline ve bunlarin dagilimina iliskin kararlar almak ve bu kararlari Mütevelli Heyetin onayina sunmak,
  12. Vakif yararlananlarinin ve bakmakla yükümlü olduklari kisilerin dinlenme, egitim,saglik hizmet ve ihtiyaçlarini temin etmek üzere, kamp, huzurevi, hastane, eczane, kres, her dereceden egitim kurumu, lokaller, restoran, büfe spor tesisleri vb. tesisleri insa ettirebilmek, satin alabilmek veya isletmek,
  13. Vakfin amacina uygun her türlü sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetleri yürütmektir,

  Vakif Denetleme KuruluMadde 14- Vakif Denetleme Kurulu üç kisiden olusur.

  Mütevelli Heyeti kendi içinden gizli oyla üç asil, üç yedek üye seçer. Vakif Denetim Kurulu kendi arasindan bir baskan seçer.

  Denetleme Kurulu, Vakif faaliyetlerini denetler, denetleme sonuçlarini alti ayda bir Mütevelli Heyet Baskanina sunar.

  Fonlar
  Madde 15-Vakif faaliyet alanina giren isler, Vakif bütçesi içinde fonlar kurulmak suretiyle yerine getirilir.

  Faaliyetlerine Göre Fonlar
  Madde 16-Vakif kurulusunda faaliyet alanina giren isler asagida belirtilen fonlar ile yapilir.

  a) Saglik ve Sosyal Hizmet Fonu:

  Vakif yararlananlarinin ihtiyaç duyacagi saglik ve sosyal hizmetlerin verilebilmesi için gereken çalismalari yürütür.

  Bu nedenle saglik birimleri, kres, huzurevi ve benzeri sosyal birimler, ayrica dinlenme tesisleri , misafirhane, lokal ve spor tesisleri gibi sosyal alanda faaliyet göstermek için bina satin alir, kiralar, ortak olur ve isletme hizmetlerini yürütür.

  b) Mali Yardim ve Kredi Fonu:

  Tabiî afetler, kazalar ve benzeri olaylar nedeniyle, zarara ugrayan yardima muhtaç vakif yararlananlarina yardim ve borç para verme hizmetlerini yürütür.

  c) Ölüm Yardim Fonu:

  Ölen Vakif yararlananinin, sagliginda belirleyerek Vakfa bildirmis oldugu kisilere ve kanuni mirasçilarina ölüm yardimi yapilmasi ve ayrica ölüm ilani verilmesi ile cenaze masraflarinin ödenmesi hizmetini yürütür.

  d) Egitim Hizmetleri Fonu:

  Vakif yararlananlarinin kendileri ve çocuklarinin egitimi için gerekli hizmetleri yapmak, ögrenci kredileri saglamak, ayrica yurt içi seminerleri düzenlemek ve katilmalarini saglamak,

  Ayrica okul, yurt ve egitim merkezleri kurabilmek için bina satin almak, kiralamak, ortak olmak ve isletme hizmetlerini yürütmek.

  e) Toptan Ödeme Fonu:

  Toptan Ödeme Fonuna istegi ile katilan Vakif yararlananlarindan, Yönetmelik çerçevesinde hak kazananlara toplam ödeme yapma hizmetini yürütür.

  Bu fona baska fonlardan aktarma yapilabilir. Bu fondan baska fonlara aktarma yapilamaz.

  f) TCDD’ yi ve Vakfi Tanitma Fonu

  TCDD ve Vakfi yurt içinde ve yurt disinda tanitmak , bu konuda kamuoyu yaratilmasini saglamak, gerekli yayin ve reklam islemini yapmak, ayrica Vakif ile üyeleri arasinda bilgi iletisimini ve özel sorunlarin çözümlenmesinde halkla iliskiler islemini yürütmek.

  Fonlarin Faaliyet Alanlari ve Usulü
  Madde 17-Bu fonlarin faaliyetlerinin usûl ve sartlari Vakif Yönetim Kurulunca hazirlanan ve Mütevelli Heyetince kabul edilecek olan yönetmelik veya yönetmeliklerle tespit edilir.

  Fonlarin Sayisi

  Madde 18- Vakif Mütevelli Heyetinin görecegi lüzum üzerine bu fonlardan bir kisminin faaliyetleri ertelenebilir, faaliyet alanlari yakin olanlar birlestirilebilir, gerekli görülenler ayrilabilir, yeni fonlar ihdas edilebilir.

  Vakif Genel Müdürlügü

  Madde 19-Vakfin isleri, Vakif Genel Müdürlügü tarafindan yürütülür. Vakif Genel Müdürlügü, Vakif Yönetim Kurulu’nca tayin edilen Genel Müdür, Genel Müdür Yardimcisi ve Müdürler ile yeteri kadar personelden tesekkül eder.

  Vakif Genel Müdürlügü’ nün çalisma düzeni Vakif Yönetmeligi ile belirlenir.

  MALI KONULAR

  Madde 20-Vakfin hesap dönemi: 1 Ocak’ta baslar ve 31 Aralik’ta sona erer. Yeni yil bütçesinin uygulanmasina kadar 1 Ocak’tan itibaren yapilacak gider ve ödemeler bir önceki onaylanmis bütçede belirtilen ödemeleri asamaz.

  Vakfin Mal Varligi
  Madde 21-Vakfin kurulusundaki mal varligi 20.000.000.(YIRMIMILYON) TL.’ dir.

  Vakif Gelirleri
  Madde 22-Vakfin gelirleri asagida gösterilmistir;

  1. Vakif yararlananlarinin Vakif yararlanabilirligini devam ettirmeleri için her ay istirak edecekleri Vakif Hizmetleri Katilim Payi,
  2. Yatirim geliri,
  3. Vakif faaliyetlerinin, kuracagi isletmeler veya sirketler araciligiyla yürütülmesi halinde, bu kuruluslardan devir olacak gelirler,
  4. Bagis ve yardimlar
  5. 5072 sayili Kanuna aykiri olmayan diger gelirler,

  Yedek Akçe

  Madde 23- Bir bilanço devresinde elde edilen safi gelirden, ilgili kanun geregince ödenmesi gereken teftis ve denetim giderlerine katilma payi ile varsa baskaca ödenmesi gereken yönetim giderleri düsüldükten sonra kalan miktardan % 10’ u yedek akçe olarak ayrilir.

  Vakfin yillik gelirleri yönetim giderlerini ve Vakfa bagli kuruluslarin zararlarini karsilayamayacak durumda olursa gereken harcama Yönetim Kurulu karari ile yedek akçe hesabindan yapilabilir. Vakfin resmen kurulusundan sonraki onuncu bilanço döneminde, toplanan yedek akçenin yeterli olup olmadigi hususu Mütevelli Heyetince görüsülür, yedek akçenin yeterli olduguna karar verilirse, yedek akçe ayrilmasi durdurulur. Yedek akçenin yeterli olmadigina karar verilmesi halinde, yedek akçe ayrilmaya devam edilir. Ondan sonraki her bes yilda bu konu Mütevelli Heyetince tekrar ele alinir.

  Fonlarda Aktarma

  Madde 24-Toplu Ödeme Fonu hariç Yönetim Kurulu hizmet fonlari arasinda aktarma yapabilir.

  Vakif Mallarinda Degisiklik
  Madde 25-Vakif amacinin gerçeklestirilmesine ayrilmis olup, Vakfetme, bagislama ve satin alma yolu ile kazanilmis bulunan tasinmaz mallari, ekonomik degisme nedeniyle verimliligini büyük ölçüde ve devamli olarak yitirme durumuna düserse, Mütevelli Heyeti karari ile 903 sayili kanundaki usul ve prensipler içinde satilabilir.

  DIGER KONULAR

  Vakfa Katilmalar
  Madde 26-TCDD Personelinin yardimlasma ve dayanismalari için kurulmus bulunan Dernek, Sandik, Kooperatif ve benzeri hizmet kuruluslarinin mal varliklarini Vakfa devretmek ve Vakifla yapacaklari protokolde sartlari tespit edilmek kaydi ile Vakfa katilma talepleri Mütevelli Heyeti karari ile kabul edilebilir.

  Fesih ve Tasfiye Kurulu
  Madde 27-Vakfin devaminda yarar olmayacagi anlasilir ve Mütevelli Heyetince Vakfin amacinin ve çalisma konularinin gerçeklestirilmesinin imkânsiz hale geldigi kanaatine varilirsa, Yönetim Kuruluna yetkili mahkemeye basvurarak durumun tescilini isteme görevi verilir. Mahkeme istegi kabul ederek, durumun tesciline ve Vakfin sona erdigine veya tasfiyesine karar verdigi ve o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” adi ile tasfiyenin sonuna kadar görev yapar. Mahkeme tasfiye kararinda, Yönetim Kurulu’ nun görev yapmasini mahsurlu görürse, tasfiye kurulu mahkeme tarafindan tayin edilir.

  Vakfin herhangi bir nedenle sona ermesi veya kendiliginden dagilmasi durumunda, borçlarinin kapatilmasindan sonra kalan mal ve haklari TCDD Genel Müdürlügü’ ne intikal eder.

  Senet Degisikligi
  Madde 28-Vakif Senedi Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin üçte iki çogunluk oyu ile degistirilebilir.

  Yürürlük
  Madde 29- Vakif 903 sayili Kanunla degistirilmis olan Türk Medeni Kanununun 74. maddesine göre tescilinden sonra hükmi sahsiyet kazanir ve senet hükümleri yürürlüge girer.

  Kurucular

  Madde 30-Vakfin kuruculari, bu resmi senedi imzalayan isim, unvan ve ikametgahlari asagida yazili kisiler ile Vakfin tescilini takip eden bir (1) ay içinde Vakfa üye olan kisilerdir.

 • TOPTAN ÖDEME FONU YÖNETMELİĞİ

  I. BÖLÜM

  AMAÇ VE TANIMLAR

  AMACI

  Madde 1- Bu yönetmeligin amaci, Vakif Senedinin 14/e maddesinde belirtilen Toptan Ödeme Fonuna Üyelik ve yükümlülüklerine iliskin düzenleme getirmektir.

  TANIMLAR

  Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;

  1. “TCDD”, Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryollari Isletmesi Genel Müdürlügü’ nü,
  2. “Vakif”, TCDDD’ yi Gelistirme ve TCDD Personeli Dayanisma ve Yardimlasma Vakfi’ ni,
  3. “YÖNETMELIK”, Toptan Ödeme Fonu Yönetmeligi’ ni,
  4. “TÖF”, Toptan Ödeme Fonunu,
  5. “TÖF ÜYESI” TÖF’ e dahil olan Vakif üyesini,
  6. “TÖF AIDATI”, TÖF üyesinin ödeyecegi aylik miktari,
  7. “BORÇLANMA MIKTARI”, TÖF üyesinin azami 20 yil süre ile hizmetlerini geriye dogru borçlanabilecegi miktari, h) “TOPTAN ÖDEME”, Toptan ödemeye hak kazanan TÖF üyesine ödenecek miktari,
  8. “NEMA”, aidat, aidat artirimi ve hizmet borçlanma tutarlari bu Yönetmelige göre elde edilen diger gelirler ile TÖF’ e aktarilan Vakif katkisinin isletilmesinden saglanan safi kâri,
  9. “HIZMET SÜRESI”, TÖF üyesinin borçlanma dahil aidat ödedigi süreyi ifade eder.

  II. BÖLÜM

  KAPSAM, AIDATLAR VE VAKIF KATKISININ GENEL ESASLARI

  YÖNETMELIKTEN YARARLANACAKLAR

  Madde 3- Vakif üyeleri, üyelik formu ve taahhütname imzalamak suretiyle TÖF’ e üye olurlar. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm mükellefiyetleri yerine getirmek kosuluyla Yönetmelik hükümlerinden yararlanirlar.

  GÖREVDEN AYRILMALARDA VE DIGER AYRILMALARDA ÜYELIK DURUMU

  Madde 4- TÖF üyesi iken askerlik nedeni ile veya ücretsiz izinli olarak görevinden ayrilanlarin, her ay ödemeleri gereken aidat. Aidat artirimi ve hizmet borçlanma mükellefiyetlerini yerine getirdikleri taktirde üyelikleri kesintisiz devam eder. Tekrar göreve döndüklerinde, ayri kaldiklari süre içinde ödemedikleri aidat, aidat artirimi ve hizmet borçlanma tutarlarini Vakfa yazili olarak müracaat ederek, o tarihteki en yüksek mevduat faizi ile birlikte en çok 10 ay içinde ödedikleri taktirde, yine üyelikleri kesintisiz devam eder. TÖF üyesi iken askerlik ve ücretsiz izin disinda görevinden ayrilanlar,

  • Vakif üyeligini kaybedenlerin,
  • Bu Yönetmeligin 5. maddesine göre aidat, aidat artirimi ve hizmet borçlanma tutarlarini,yazili uyariya ragmen iki ay üst üste ve o tarihteki en yüksek mevduat faizi ile birlikte def’ aten ödemeyenlerin TÖF üyeligi sona erer.

  ÜYE AIDATLARI VE BORÇLANMA MIKTARI

  Madde 5- Toptan ödemeden yararlanmak için, TÖF üyesinden alinacak aidat, aidat artirimi ve hizmet borçlanmasi tutarlarinin ödeme sekli ve zamani asagida gösterilmistir.

  1. TÖF aidati, TÖF üyesinin brüt maasindan 01/01/1995 tarihinden itibaren her ay %2 oraninda kesilecek meblagdan tesekkül eder. TÖF üyesi, Vakfa müracaat ederek, kendilerinden daha fazla aidat kesilmesini isteyebilir. Bu sekilde kesilen aidat, TÖF üyesinden %2 oraninda kesilen en yüksek aidattan fazla olamaz.
  2. TÖF üyesi bu yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden itibaren kamuda ve özel sektördeki geçmis hizmetlerini borçlanmak isteyebilir. Hizmet borçlanma tutarlarini en çok 12 ayda esit taksitlerle ödedigi taktirde üyeligi hizmet baslangicindan geçerli olur. Borçlanmada üyenin ilk ise giris yili dikkate alinir. Hesaplamada tam yil olarak degerlendirilir. TÖF üyesi kamuda ve özel sektördeki geçmis hizmetlerinin tamamini üye olduklari tarihte borçlanabilir. Bu borçlanma süresi kesinlikle 20 yili geçemez.

  Borçlanma miktari, 1994 yili dahil geriye dogru her yil için 600.000.TL.’ dir.

  1995 yilindan itibaren borçlanma miktarini tespite Vakif Yönetim Kurulu yetkilidir.

  VAKIF KATKISI

  Madde 6- TÖF’ e yapilacak Vakif katkisi, Vakif Senedine göre, elde edilecek kaynak ve gelirlerin bir bölümünden tesekkül eder. Vakif katkisi her sene Vakif Yönetim Kurulu’ nun teklifi üzerine, Vakif Mütevelli Heyetince belirlenir.

  ÜYE KESENEKLERININ (AIDAT, AIDAT ARTIRIMI VE HIZMET BORÇLANMA TUTARLARININ) HESAPLARDA GÖSTERILMESI Madde 7- TÖF üyelerinin ayliklarindan kesilen aidatlar, (aidat artirimi dahil) ve bizzat Vakfa yatirdiklari hizmet borçlanma tutarlari “üyeler hesabinda”, Vakif Katkisi, “Vakif Katkisi hesabinda”,

  TÖF üyeligi hakkini kaybeden, TÖF’ den ayrilan üyelere ödenmeyen Vakif katkisi ve nemasi ile bu durumdaki üyelere ödenmeyen aidat, hizmet borçlanma ve aidat artirim tutarlarinin nemalari, ayrica zamaninda ödenmeyen kesenekler sebebiyle alinan faizler, “diger gelirler hesabinda” gösterilir.

  AIDAT KESILME VE GÖNDERILME SEKLI

  Madde 8- Üyelerden 5. maddeye göre kesilecek aidatlar, TCDD Genel Müdürlügü tarafindan, maaslarindan Vakif adina tahsil edilir. TCDD’ ce tahsil edilen aidatlar, 10 gün içinde Vakif hesabina yatirilir.

  ÜYE KESENEKLERI ÜZERINDE HAK TALEP EDILEMEYECEGI

  Madde 9- Üyelerden alinan kesenekler ve Vakif katkisi, Vakif Senedine ve bu Yönetmelige göre üyelere ve hak sahiplerine toptan ödemenin karsiligini ve Vakfin mallarini olusturdugundan, bunlar üzerinde, gerek üyeler ve gerek diger hak sahipleri ve üçüncü sahislar, Vakif senedinde ve bu Yönetmelikte düzenlenen hususlar disinda hiçbir hak talep edemezler. Vakif tarafindan saglanan toptan ödeme üyelere ve hak sahiplerine yönelik oldugundan, bu hak hiçbir sekilde baslarina devir temlik ve terkin edilemez. Edilse bile bu tasarruf, Vakif yönünden hükümsüz sayilir. Bundan baska, iflas veya borçtan dolayi sahsen takip edilmesi halinde dahi üye, alacaklilar lehine toptan ödemeden mahrum edilemez ve Vakfa karsi kovusturmada bulunulamayacagi gibi Vakif mallarina da basvurulamaz.

  MEVCUTLARIN ISLETILMESI

  Madde 10- Üyelerden alınan kesenekler, diğer gelirler ve Vakıf katkısının, mümkün olan en yüksek getiriyi sağlayacak sabit getirili menkul kıymetlerde, banka faizinde ve repoda nemalandırılması esastır. Ayrıca Özel sektör bono ve tahvilleri alınabilir, Portföy yönetim şirketlerinde değerlendirme yapılabilir. Bunun dışındaki nemalandırmaya Mütevelli Heyeti yetkilidir.

  III. BÖLÜM

  TOPTAN ÖDEME TOPTAN ÖDEMEDEN YARARLANMANIN GENEL ESASLARI

  Madde 11- Toptan Ödemeye Hak Kazanabilmek için;

  Fiilen 25 yil veya bu Yönetmelige göre geçmis hizmetlerini geriye dogru 20 yila kadar borçlanmak ve asgari 5 yil fiilen her ay aidat ödemek suretiyle, 25 yil ödemede bulunmak sarttir. Görevleri geregi 20 yilda emekli olanlar için bu süre asgari 5 yil fiilen her ay aidat ödemek sartiyla 20 yil olarak uygulanacaktir. “Toplu Ödeme Fonunda geçmis hizmetlerini geriye dogru 20 yila kadar borçlanarak ve 5 yil fiilen her ay aidat ödeyerek 25 yilini dolduran üyeler ile görevleri geregi 20 yilda emekli olma hakki bulunup, fiilen 5 yil her ay aidat ödeyerek ve geriye dogru 15 yil borçlanarak, 20 yilini dolduran üyeler toptan ödemeye hak kazanirlar. Üyeler, toptan ödemeye hak kazandiklari tarihten itibaren toptan ödeme talebinde bulunmayarak, Toplu Ödeme Fonuna aidat yatirmaya devam etmeleri halinde, Vakif katki ve nemasindan yararlanirlar.

  TOPTAN ÖDEME YARDIMI VE HESAPLANMASI

  Madde 12- Toptan Ödeme; üyeler hesabi, Vakif katkisi hesabi ve diger gelirler hesabinda toplanan meblaglar ve nemalarindan olusur.

  Üyeler, Vakif katkisi ve diger gelirler hesaplarinin isletilmesinden elde edilen nemalardan, Vakfin yaptigi masraflar çikarilir ve ait oldugu yilda bu hesaplara masraf payi olarak intikal ettirilir. Üyelerin diger gelirler hesaplarinda toplanan meblaglar ve masraf payi çikarilmis, nemalari, üyelerin birikimleri ile orantili olarak hesaplara masraf payi olarak intikal ettirilir. Her yil Mütevelli Heyeti tarafindan belirlenerek, Toplu Ödeme Fonuna aktarilan katki payi, üyeler hesabina “ESIT ORANDA” dagitilir.

  Toptan Ödemeye hak kazanmis üyeye yapilacak toptan ödeme miktari; Mütevelli Heyeti tarafindan kabul edilerek, kesinlesmis en son Bilanço ve Gelir-Gider cetveline göre birikmis miktar ile bu miktara talep ettigi tarihe kadar Kamu Bankalari mevduat faiz hadleri uygulanarak hesaplanan nema ve talep etmis oldugu tarihe kadarki biriken TÖF aidatlarinin toplamindan olusur.

  TOPTAN ÖDEME YERI VE ZAMANI

  Madde 13- Toptan Ödemeye hak kazanan üyelere veya yasal vekil ve temsilcilerine, ödemeye hak kazanilan yila ait bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarinin tasdikini müteakip, 2 ay içinde Vakfin merkezinin bulundugu yerde toptan ödeme yapilir.

  Ödemeye hak kazanilan tarih ile ödemenin yapilacagi tarih arasindaki süre için, Devlet Bankasi olan Ziraat Bankasi faiz hadleri uygulanir. Ancak, yasal vekil veya temsilcilerine ödemede bulunabilmek için üyenin hayatta olduguna dair yeni tarihli bir belgenin Vakfa ibrazi zorunludur. Ödeme esnasinda üyenin Vakfa herhangi bir borcu varsa tahsil edilerek bakiyesi ödenir.

  IV. BÖLÜM

  AIDATLARIN GERI VERILMESI GERI VERILME ESASLARI

  Madde 14- Degisik nedenlerle TÖF üyeliginden ayrilanlara ve TÖF üyelik hakkini kaybedenler ile ölen varislerine;

  1. TÖF üyelik hakkini kaybedenlere ve ilk 3 yilda (3 yil dahil) TÖF’ den ayrilanlara, üyeler hesabina üye adina geçilen meblag nemasiz olarak 6 ay sonra,
  2. 3-10 yil (10 yil dahil) arasinda TÖF’ den ayrilanlara, üyeler hesabina üye adina geçirilen meblag, birikmis nemasinin %70 ile birlikte 10 ay sonra,
  3. 10-15 yil (15 yil dahil) arasinda TÖF’ den ayrilanlara, üyeler hesabina üye adina geçirilen meblag, birikmis nemasinin %80 ile birlikte 4 ay sonra,
  4. 15 yildan sonra TÖF’ den ayrilanlara, üyeler hesabina üye adina geçirilen meblag, birikmis nemasinin %90’ i ile birlikte 2 ay sonra,
  5. TÖF üyesi iken ölenlerin varislerinin talebi üzerine, üyeler hesabina üye adina geçirilen meblag, nemalari ile birlikte, gerekli evrakin ibrazini takiben 3 ay içinde, ödenir. Ödemede müracaat tarihi esas alinir.
  6. Bu sürelerin hesabına hizmet borçlanmasında geçen süre dikkate alınmaz.
  Malulen emekliye ayrılan üyekerin talebi halinde (4) fıkrasında belirtildiği şekilde işlem yapılır.
 • DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN

  Kanun Numarasi 5072 RG
  Tarihi ve No 29.01.2004 - 25361

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1. - Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluslarini, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakiflar ile bunlarin kamu kurum ve kuruluslari ile iliskilerini düzenler ve kapsar. Kanunla kurulan dernek ve vakiflar, bu Kanun kapsami disindadir. Ancak, bu vakiflarin hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacaklari Vakiflar Genel Müdürlügü tarafindan çikarilacak bir yönetmelikledüzenlenir.

  GEÇICI MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce kurulan dernek ve vakiflar, Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren alti ay içinde, dernek tüzüklerini veya vakif senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir. Dernek tüzügünü veya vakif senedini alti ay içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen veya bu Kanuna aykiri islemleri tespit edilen dernek ve vakiflar, genel hükümlere göre kapatilir. Kapatilan dernek mallari Hazineye, vakif mallari ise Vakiflar Genel Müdürlügüne intikal eder. Ayrica, dernek tüzügünü veya vakif senedini bu süre içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen yöneticiler hakkinda 3 üncü maddenin birinci fikrasi hükümleri uygulanir.

  Yürürlük MADDE 4. - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

  Yürütme MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Temel Ilkeler

  Madde 2.

  1. Dernek ve vakiflar, kamu kurum ve kuruluslarinin ismini alamaz, bu kurum ve kuruluslarin hizmet binalari ve müstemilati içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluslara ait araç ve gereci kullanamaz.
  2. Dernek ve vakiflar kamu kurum ve kuruluslarinin sunduklari hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kisilerden ücret, bagis, katki payi ve benzeri adlar altinda herhangi bir karsilik alamaz.
  3. Kamu hizmetlerinde kullanilan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamindaki dernek ve vakiflardan temin edilmesi istenemez.
  4. Kamu görevlileri görev unvanlarini kullanarak dernek ve vakif organlarinda görev alamaz.
  5. Dernek ve vakif organlarinda görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakki veya baska bir ad altinda herhangi bir karsilik alamaz.
  6. Dernek ve vakiflarin yardim toplama ve bagis kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalistirilamaz. g) Kamu kurum ve kuruluslarinin bütçelerinden bu Kanun kapsamindaki dernek ve vakiflara ödenek, yardim veya herhangi bir kaynak aktarilamaz.
  7. Kamu kurum ve kuruluslari, personel maas ve ücretlerinden, kaynaginda kesinti yaparak bu Kanun kapsamindaki dernek ve vakiflara aktarma yapamaz.
  8. ihaleyi yapan kurum ve kurulus bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluslarla ilgili her ne amaçla kurulmus olursa olsun vakif ve dernekler ile bunlarin sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olduklari sirketler, bu kurum ve kuruluslarin 2886 sayili Devlet ihale Kanununa göre yapacaklari ihalelere katilamazlar.

  Cezalar

  MADDE 3. - 2'nci maddede belirtilen ilkelere aykiri hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakif yöneticileri, eylemleri baska bir suç olusturmadigi takdirde, üç aydan bir yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. Ayrica dernek ve vakif yöneticileri hakkinda görevden alma islemi uygulanir. Hizmetin verilebilmesi için dernek veya vakfa bagis yapilmasi ya da kullanilacak malzemenin dernek veya vakiftan temin edilmesinin zorunlu kilinmasi nedeniyle, kamu hizmeti engellenmis veya geciktirilmis ise ceza yari nispetinde artirilarak tatbik edilir. Dernek tüzügü veya vakif senedi bu Kanuna aykiri olan veya bu Kanuna aykiri islemleri tespit edilen dernek ve vakiflar, genel hükümlere göre kapatilir. Kapatilan dernek mallari Hazineye, vakif mallari ise Vakiflar Genel Müdürlügüne intikal eder. Bu dernek ve vakiflarin yöneticileri hakkinda birinci fikra hükümleri uygulanir.

İLETİŞİM

Balgat Mahallesi 1419. Cad. No:12
Balgat / ANKARA

TELEFON & FAKS

+ 90 (312) 311 45 96
+ 90 (312) 324 23 99
+90 (312) 324 42 42